14 april 2018

Gemeente verleent in principe medewerking bouw woningen

De Gemeente Baarn neemt in april 2018 het besluit om in principe medewerking te verlenen voor de bouw van een drietal woongebouwen aan de Tolweg.

Uit het raadsvoorstel:
“Op 15 december 2017 heeft Domus projectontwikkeling een principeverzoek omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van drie woongebouwen aan de Tolweg 2, 4 en 6 en de sloop van de bestaande bedrijfsgebouwen.

Het principeplan is een uitwerking van de “Aanpak sociale woningbouw” (raadsbesluit 16RV000049, 28 september 2016), waarin de raad besloten heeft de mogelijkheden te verkennen van sociale woningbouw op, onder andere, een gedeelte van het bedrijventerrein De Drie Eiken. Het principeplan ziet op de realisatie van circa 110 appartementen in drie woongebouwen, waarvan 30% in de sociale huursector het uitgangspunt is. De projectontwikkelaar verkent de mogelijkheid om meer sociale woningen te realiseren, tot circa 50%.

Op 14 april 2018 besluit de gemeenteraad:
1a. In principe medewerking verlenen aan het principeverzoek voor de bouw van een drietal gebouwen voor circa 110 appartementen aan de Tolweg 2, 4 en 6, waarvan 30% sociale woningen het uitgangspunt is en het streven circa 50%, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat het toekomstige plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

1b. De maximale hoogte voor de drie gebouwen wordt vijf woonlagen.

2. Een voorontwerp bestemmingsplan voorbereiden op basis van het principeplan voor de bouw van een drietal gebouwen voor appartementen aan de Tolweg 2, 4 en 6 conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro.

2a. Alvorens te starten met het opstellen van een ontwerp bestemmingsplan de omwonenden en bedrijven Drie Eiken te consulteren en de consequenties van wonen op het bedrijventerrein voor de huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten in kaart te brengen en dit separaat aan de raad te rapporteren.

3. Geen exploitatieplan opstellen.”

Het raadsbesluit is terug te vinden via deze link.