7 juli 2019

Programma van eisen voor de Tolweg gereed

Tijdens de consultatieronde die de Wijde Blik in opdracht van Domus Vastgoedontwikkeling heeft gehouden, konden omwonenden en ondernemers uit de klankbordgroep reageren en hun inbreng leveren op de plannen voor de Tolweg. Het resultaat van deze sessie is onder andere het Programma van Eisen dat onderdeel is van het participatieverslag. In het Programma van Eisen zijn in overleg met de klankbordgroep de kaders voor verdere ontwikkeling van de plannen aan de Tolweg vastgesteld. In het Programma van Eisen worden de onderstaande kaders gesteld:

Parkeren

Op dit moment is zowel in de Schildersbuurt als op het bedrijventerrein parkeren een probleem: bewoners van de Schildersbuurt vinden met name ’s avonds en in de weekend moeilijk een parkeerplaats. Nu wordt nog deels van de capaciteit op het bedrijventerrein gebruik gemaakt. Bedrijven op De Drie Eiken geven aan dat zij overdag onvoldoende parkeercapaciteit hebben en ’s avonds last hebben van geparkeerde vrachtwagens, ook uit plaatsen elders.

Programma van Eisen:

 1. Voorkom dat bewoners van de nieuwe woongebouwen apart een parkeerplaats moeten kopen of huren. In dat geval gaan ze op straat en in de buurt staan.

 2. Onder de nieuwe woongebouwen moet voldoende parkeergelegenheid voor bewoners én hun bezoekers zijn.

 3. Handhaaf de bestaande slagboom bij het begin van de Tolweg.

Aanbevelingen:

 1. Onderzoek of er extra parkeercapaciteit gerealiseerd kan worden op De Drie Eiken. In concreto wordt de strook tussen de bedrijven en de sportvelden genoemd.

 2. Onderzoek of er mogelijkheden zijn voor dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Bijvoorbeeld voor medewerkers van bedrijven overdag en bewoners ’s avonds en in de weekenden. Betrek daarbij ook de parkeervoorzieningen voor de sportverenigingen in de weekenden.

 3. Onderzoek of er alternatieve oplossingen zijn voor het parkeren van grote vrachtwagens, handhaaf het verbod op het parkeren van lange vrachtwagens op het betreffende deel van de Tolweg.

Ontsluiting

In de beleving van de leden van de klankbordgroep is de ontsluiting rond het plangebied op dit moment niet optimaal. Er is veel verkeersdruk en bij sommige punten ontstaan onveilige situaties. Onveilige situaties die genoemd worden zijn onder meer de rotonde bij De Geerenweg en de Eemweg, de aansluiting van de Tolweg op De Geerenweg en de Tolweg als daar veel vrachtwagens staan geparkeerd.

Programma van Eisen:

 1. Zorg dat het verkeer dat er met de geplande nieuwbouw bijkomt, de bestaande ontsluitingen niet zodanig belast dat de verkeerssituatie nog onveiliger wordt.

Aanbevelingen:

 1. Onderzoek de wenselijkheid van een directe verkeersontsluiting van de nieuwbouw naar de Bisschopsweg, zodat de Tolweg niet extra wordt belast.

 2. Onderzoek de huidige verkeersdruk en -veiligheid, ook in relatie tot toekomstige ontwikkelingen, inclusief de komst van de drie woongebouwen. Pas zo nodig de verkeerssituatie aan op aanbevelingen uit dit onderzoek.

 3. Handhaaf de huidige slagboom aan het begin van de Tolweg.

Beeldkwaliteit en architectuur

Voor sommige ondernemers geldt dat zij behoefte hebben aan zichtbaarheid van hun bedrijven op De Drie Eiken vanaf de Bisschopsweg. Voor omwonenden geldt dat zij graag willen dat hun uitzicht niet te veel wordt belemmerd door nieuwe bebouwing. In zijn algemeenheid bestaat de wens dat de nieuwe bebouwing aansluit bij bebouwing in Baarn.

Programma van Eisen:

 1. De bebouwing moet de uitstraling krijgen van een grote villa met een kap, waarin de appartementen zijn verwerkt.

 2. De uitstraling moet niet te modern en strak zijn, eerder aansluiten bij Baarnse bebouwing uit de eerste helft van de vorige eeuw.

 3. Zorg voor transparantie in de stedenbouwkundige opzet, met zichtlijnen tussen de gebouwen.

Aanbevelingen:

 1. Besteed ook aandacht aan de landschappelijke inpassing met voldoende groen. Handhaaf waar mogelijk bestaande bomen en zorg dat het groen het zicht op de nieuwe bebouwing ook ‘verzacht’.

Het Programma van Eisen is in samenspraak met de klankbordgroep opgesteld en met de uitnodiging voor de afsluitende inloopavond onder ondernemers en omwonenden rond de Tolweg verspreid.