23 september 2020

Besluit toekomstvisie werklocaties Baarn

Onderzoeksbureau STEC heeft in opdracht van de Gemeente Baarn de ‘Toekomstvisie werklocaties Baarn’ opgesteld. In september 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitgangspunten, ruimtelijke principes, ontwikkelrichtingen, ambitie en strategie uit het rapport.

Wat betreft de ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen wordt in dit stuk het volgende geconcludeerd:

Conclusies behoefte bedrijventerrein
‘Uit de behoefteraming bedrijventerreinen volgt een vraag naar bedrijventerrein met circa 3 hectare netto voor de periode 2020 t/m 2030. Dit is berekend op basis van maximaal circa 2,6 hectare uitbreidingsvraag en circa 0,4 hectare verplaatsingsvraag vanuit de kern van Baarn. Dit is exclusief de beoogde transformatie van Tolweg 2-4-6 . De gemeenteraad heeft in 2018 een principebesluit genomen om onder condities door te gaan met transformatie van Tolweg 2-4-6 naar woningbouw. Dit betekent dat de totale ruimtevraag uitkomt op circa 3,5 hectare netto bedrijventerrein, geschikt voor reguliere bedrijfsruimtegebruikers.

(Her)ontwikkeling levert enige ruimtewinst op
In de praktijk zijn, met name op de Noordschil, kavels aanwezig (bouwrijp of geschikt voor herontwikkeling), waardoor de ruimte intensiever benut kan worden. Zie paragraaf 5.4 ‘Analyse potentiële ruimtewinst’. Hierdoor kan het aantal banen per hectare toenemen, omdat het terrein intensiever bebouwd en benut wordt. Het gaat om twee braakliggende kavels aan de Hermesweg (circa 0,35 hectare inbreidingsruimte ten westen van Studio Baarn) en 0,78 hectare (perceel Nijhof aan de westzijde van het terrein, aan de westkant van het huidige AH Pick-up-Point) die door bedrijven gebruikt kunnen worden. Door braakliggende kavels te benutten, neemt de behoefte aan uitbreidingsruimte aan de oostzijde van het terrein af. Door het benutten van bestaande, braakliggende kavels (inbreidingsruimte) kan (gedeeltelijk) in de huidige behoefte worden voorzien, daar de uitbreiding van de Noordschil nog niet gerealiseerd is.

In totaal is er circa 2,4 netto hectare nieuw bedrijventerreinareaal gewenst in Baarn. Dit is de uitkomst van de som 3,5 hectare (vraag in de periode 2020 t/m 2030) minus circa 1,1 hectare (inbreidingsruimte).

Gros ruimtevraag zoekt naar modern-gemengd bedrijventerrein
De vraag komt voornamelijk van doorgroeiende bestaande MKB-bedrijven. De meeste lokale Baarnse bedrijven zijn op zoek naar ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw of kavels vanaf circa 750 tot 2.500 m², maar er zullen ook ondernemers zijn die opteren voor een grotere kavel (zoals bijvoorbeeld Inproba).

Het bedrijfsleven heeft behoefte aan maximale flexibiliteit in kavelgrootte en een rechthoekige verkaveling. Ook de aanwezigheid van parkmanagement en collectieve diensten en goede woon-werkverbindingen (fiets en OV) zijn belangrijk. De milieucategorie van de Baarnse bedrijven varieert van 1 (dienstverlening) tot en met 3.2, zo verwachten we. Het gros van de bedrijven is op zoek naar een goed bereikbaar modern-gemengd bedrijventerrein. Een deel van de lichtere bedrijven leent zich prima om te mengen met wonen. Het gaat vooral om bedrijven die weinig omgevingshinder veroorzaken en/of een verkeersaantrekkende werking hebben.

Behoefte aan uitbreidingsruimte voor kleinschalige bedrijfsruimte in overgangsgebied Noordschil
Op basis van het raadsbesluit Baarnsche Zoom van december 2019 hebben we onderzocht of nog 1 tot 2 hectare moet worden gereserveerd voor bedrijven in een lage milieucategorie als overgangsgebied tussen het bedrijventerrein en de woonwijk, waarbij een combinatie van wonen en werken (inclusief beperkte opslag) mogelijk is. Uitgaande van het huidig marktaandeel van kleinschalige bedrijfsruimte (tot 250 m²) volgt een uitbreidingsvraag van circa 1.800 m² bvo voor de periode 2020-2030. Hierbij gaat het zowel om solitair (geschakelde) bedrijfsruimte (verzamelgebouw) als om bedrijfsruimte in de plint van woningbouw in ambachtelijke werkwoningen of woon-werkgebouwen. Het mengen van wonen en werken en daarmee de integratie van bedrijfsruimte in het woonmilieu in dit overgangsgebied speelt in op de beperkte uitbreidingsruimte voor bedrijven op de bestaande bedrijventerreinen en de toenemende behoefte van kleinschalige bedrijven naar een vestigingslocatie in Baarn. De precieze omvang en invulling van het overgangsgebied is (mede) afhankelijk van het stedenbouwkundig plan Baarnsche Zoom.’

De gehele STEC rapportage is terug te vinden via deze link.