23 september 2020

Gemeenteraad Baarn september 2020

In september 2020 zijn de plannen van Domus Vastgoedontwikkeling voor de herontwikkeling van de Tolweg door de gemeenteraad van Baarn behandeld. Domus heeft de plannen op basis van het principebesluit dat de gemeenteraad eerder genomen heeft en de uitkomsten van de consultatieronde in 2019 verder doorontwikkeld. Bij deze plannen is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld, waarin de benodigde onderzoeken zijn opgenomen, en een presentatie flyer opgesteld. De twee documenten met bijbehorende onderzoeken zijn aangeboden aan de raad.

Vanwege omstandigheden rondom corona hebben wij niet de gelegenheid gehad om onze plannen aan de raad te presenteren. De flyer komt hier enigszins in tegemoet, maar heeft minder inhoud dan een presentatie van een van onze specialisten die dagelijks met ons project aan het werk zijn. Ons plan is in september voor informatie en debat in de raad geweest. Na afronding van het debat bleek dat het plan op een paar punten extra aandacht behoefde. Het plan is om deze reden door Domus teruggetrokken. Naar aanleiding van de behandeling in de raad, hebben Eemland Wonen en Domus alle fracties nogmaals uitgenodigd om het belang van het project in relatie tot de vastgestelde woonvisie en woningbouwbehoefte (sociaal, betaalbaar) nader toe te lichten. Uit deze gesprekken bleek dat er nog een aantal vragen openstond om een overwogen besluit te kunnen nemen in dit belangrijke dossier.

De vragen die leven zijn:
– Nadere beschouwing van de ontsluiting van de verkeerskundige ontsluiting van de planlocatie. Zijn er mogelijkheden om hier nog een optimalisatie in te vinden?
– Nader onderzoek naar de mogelijkheden tot scheiding wonen en werken aan de Tolweg.  Wat zijn de mogelijkheden om een fysieke scheiding tussen de Tolweg en de planlocatie aan te brengen?

Naast deze vragen is Domus met BP in overleg ten aanzien van het naastgelegen benzinestation aan de Eemweg.

Ons streven is om onze plannen in mei aan de gemeenteraad voor te leggen.