Interview met Myron Jacobs, directeur Domus Vastgoedontwikkeling

Myron Jacobs: ‘Wonen, werken en beleven als verbinding’

Myron Jacobs: ‘Wonen, werken en beleven als verbinding’
23 maart 2021 Myron Jacobs, directeur Domus

Directeur Domus wil Baarn vooruit helpen met ‘De Baerne’

Myron Jacobs, directeur van Domus, is optimistisch over de plannen voor de ontwikkeling van Tolweg 2,4,6 in Baarn.

 

Het project ‘De Baerne’ voorziet volgens Myron in de dringende behoefte aan woningen en helpt Baarn vooruit. ‘Dit plan voorziet in de invulling van de woonvisie; betaalbare woningen voor mensen uit Baarn.’

De energieke Myron Jacobs is er niet de persoon naar om bij de pakken neer te zitten. Enthousiast vertelt hij over de woningbouwplannen die hij met Domus voor Baarn heeft ontwikkeld. Dat er Baarnse ondernemers hun scepsis over het plan hebben verbaast de directeur niet. Dat er niet of nauwelijks verbinding gezocht wordt is voor hem wel een doorn in het oog.

‘Leef niet in verleden’
,,Je mag altijd kritisch zijn over plannen waarbij jouw bedrijf betrokken is, maar probeer dan wel het contact te onderhouden met alle partijen en kijk niet alleen naar het verleden. Ik kan niet veel met argumenten hoe het allemaal vroeger in zijn werk ging. Als je als ondernemer het verleden beter vindt dan de toekomst dan houdt het ondernemen op. Ik krijg reacties van ondernemers die schermen met het feit dat ze namens de bedrijfsvereniging spreken. Ik krijg respons van andere ondernemers die onze plannen prima vinden. In hoeverre vertegenwoordigen de criticasters van onze plannen het bedrijfsleven in Baarn en gebruiken ze de bedrijfsvereniging om hun probleem groter te maken dan het is?”

Loopgraven
Domus organiseerde in februari een webinar voor Baarnse bedrijven. De belangstelling was niet groot. ,,Slechts vijf direct betrokkenen vanuit het bedrijventerrein waren aanwezig. Ik vind het treurig dat het onderzoek van STEC, dat uitwijst dat er ruimte is voor woningbouw én bedrijven op de Tolweg, ter discussie wordt gesteld. Ik zie dat als onmacht. Wees wel kritisch, maar erken dat er ruimte voor bedrijven en een tekort aan ruimte voor wonen is. Dat er zorg is over de toekomst van mogelijke bedrijfsgronden moet juist in een dialoog besproken worden en daar haakt de bedrijfsvereniging af. Wonen, werken en beleven kan heel goed samen.  In Nieuwegein ‘Rijnhuizen‘, Houten ‘Molenzoom’ en Amsterdam-Noord zijn dorpen en steden waar woningbouw op bedrijfsterreinen met succes is uitgevoerd. Woningbouw geeft juist een impuls aan de leefbaarheid van deze gebieden. De bedrijfspanden worden meer waard en de sociale controle wordt vele malen beter. Dichterbij is er nog een succesformule: ‘De Hoef’ in Amersfoort. In Baarn wordt een loopgravendiscussie gevoerd door de bedrijfsvereniging en daar hebben we nu geen tijd voor. De jongeren, een doelgroep die al jarenlang vergeten is, hebben recht op het uitvoeren van de woonvisie. Baarn heeft recht op een evenwichtige geografisch opbouw. Deze doelgroep vertrekt en is juist van groot belang voor de retail, horeca en werkgelegenheid in en voor Baarn.”

,,Wij geloven niet dat ruim drieduizend bedrijven in Baarn tegen onze plannen zijn. ''

Argumenten van ‘old boys network’
Op onze website ‘de Baerne’ is een aantal interviews met betrokkenen opgenomen. Ook de ondernemers en de ondernemersvereniging hebben wij uitgenodigd voor een interview. Myron: ,,Het interview was al af en de ondernemers kregen alle ruimte om hun argumenten op tafel te leggen. We wilden dit zonder censuur en naschriften publiceren. Helaas mocht het niet geplaatst worden. De ondernemers willen gewoonweg geen medewerking verlenen aan welke actie dan ook. Dat is zo jammer. Het verhaal gaf juist een mooie afspiegeling van de tegenargumentatie. Het zijn argumenten waar we over kunnen praten. Maar ze willen geeneens het gesprek aangaan. Het lijkt een ‘old boys network’ dat de ontwikkeling en de vitaliteit van Baarn tegengaat. Een aantal tegenstanders krijgt zoals zo vaak de meeste aandacht. Gevolg is wel dat de verjonging wordt weggeduwd; dat is de rekening die je betaalt wanneer je meer op het verleden dan op de toekomst bent gericht.”

De ‘hakken in het zand’ steken Myron zichtbaar, terwijl hij het juist zo goed voor heeft met het dorp Baarn. ,,Na veel jaren van stilstand moet er wat gebeuren. Jongeren trekken weg uit het dorp. Wat is er nou de afgelopen decennia gebeurd aan sociale en betaalbare woningbouw? Behoudens het woningbouwproject aan de Drakenburgerweg in 2016, is er weinig gedaan. De sociale woningbouw aan de Drakenburgerweg heeft bovendien zijn kanttekeningen met een programma waarin de doorstroom stokt, omdat er na de maximale woontermijn van drie jaar geen doorgroei is. Kijk eens naar Soest, dat met de Boerenstreek toentertijd een volledige woonwijk heeft neergezet en zie wat Amersfoort doet met Vathorst. Het is geen toeval dat jongeren naar deze plaatsen verhuizen. Is het erg dat de afslag naar de buurplaatsen wordt genomen? Ik denk van wel. Het gaat ten koste van het vestigingsklimaat voor zowel wonen als werken. De verkeerde weg is al een tijd geleden ingeslagen doordat de woonvisie als verkiezingsdocument is gebruikt en vervolgens is het door verschillende partijen als ‘ambitie’ naast zich neergelegd.”

'' 110 huishoudens erbij is een enorme impuls voor de middenstand en leefbaarheid van Baarn.''

‘Wat is waarde van woonvisie?’
Myron ziet juist nú een belangrijke rol voor de gemeente Baarn weggelegd. ,,De gemeente zegt beleid te hebben, maar brengt dit niet tot uitvoering. Dan vraag ik mij af: wat is de waarde van de woonvisie? Laten wij de verschillende argumenten van kritiek behandelen. Wij ontwikkelen niet voor het hoger segment. Dat is namelijk al voldoende gedaan en daar liggen ook voldoende plannen voor klaar. De mogelijkheid voor woningbouw op de plek van bedrijfsuitplaatsingen uit de kern klinkt heel mooi, maar die grond is niet betaalbaar voor sociaal en bereikbaar wonen. Daarnaast zijn deze invullingen zeker niet voldoende om de achterstand van betaalbaar en sociaal wonen in te lopen. Wij hebben ook te maken met het argument ‘wie wil er nou wonen op een industrieterrein?’. Dit is volstrekt onzinnig en bovendien denigrerend voor de doelgroep die heel graag een eigen woning wil hebben dan wel sociaal wil starten of doorgroeien. Baarn heeft geen ‘industrieterrein’, maar om in die ‘misvatting’ te blijven; hoe wordt dan de locatie ‘oude werf’ beoordeeld door de tegenstanders van ‘de Baerne’? Bij ‘de oude werf’ vinden we een zwembad, pompstation, autogarages, wasstraat en bedrijvigheid dat tot tevredenheid gecombineerd is met wonen. Eemland Wonen heeft nog nooit klachten ontvangen van haar huurders dan wel van omliggende bedrijven.”

Verkeerde feiten en angstbeelden
,,Daarbij komt dat de wegenstructuur hier vele malen drukker is dan aan de Tolweg. Want ook worden er verkeerde feiten geschetst en angstbeelden gecreëerd over de ‘enorme’ drukte op de Tolweg. Dit klopt niet, dit is aangetoond door een officiële verkeerstelling. Het geschetste tekort aan bedrijfsruimte is onderzocht door het gerenommeerde bureau STEC. Het onderzoek is gedaan naar de locatie Tolweg, maar er is ook breed gekeken naar de toekomstige vraag van wonen en bedrijvigheid in Baarn. De uitkomst voor de Tolweg is dat als er woningbouw wordt uitgevoerd op deze locatie er voor de toekomst ruimte overblijft voor bedrijven en dat is ‘Baarn-breed’. Je moet wel van goede huize komen om dit te bestrijden. Jarenlang is er geen aandacht geweest voor deze locatie, ook niet toen de gemeente aangaf deze locatie als potentieel woningbouwlocatie aan te merken. De vierkante meters kantoorruimte zijn niet te verhuren en STEC geeft aan dat er voldoende bedrijfsruimte is. Als de bedrijfsvereniging wel een tekort ziet, waarom heeft één van haar leden dan een enorme hal met parkeerterrein verhuurd aan een ‘Jumpsquare’? Kortom: over welk tekort hebben wij het dan!”

Met de argumentatie van het STEC-rapport en het positieve voorbeeld van vele plaatsen die Baarn zijn voorgegaan ligt wat ons betreft de focus op de verbindende factor tussen wonen, werken en beleven. De harde scheidslijn tussen bedrijven en wonen moet letterlijk en figuurlijk weg. Het is de rode draad van dit project, namelijk verbinding met elkaar zoeken. Moet je eens voorstellen wat  110-120 nieuwe huishoudens met de middenstand in Baarn doen voor de korte en lange termijn. Hebben de gemeente en de bedrijfsvereniging daar oog voor? Wat doet het met de werkgelegenheid, het vestigingsklimaat, de ‘zichtbaarheid’ en de trots van Vorstelijk Baarn. Waarom moeten wij zoveel energie steken om betaalbare en sociale woningen te kunnen realiseren als het volledig voldoet aan de woonvisie en waarom krijgt zoals zo vaak de kleine tegenstand zoveel aandacht?”

''Wat een opluchting en feest in heel veel huiskamers als de gemeente met onze plannen instemt.''

Veel groen
De Baerne wordt volgens Myron een aanwinst voor het dorp. ,,Niet alleen omdat wij woonruimte bieden aan minimaal 110 huishoudens, maar ook vanwege de verrijking van het gebied Tolweg. Met groenstroken, fietspaden en zelfs een fitness- trimbaan willen wij een gebied aan de entree van Baarn ontwikkelen dat voor zowel bewoners, ondernemers als passanten een prettige plek wordt. Parkeergelegenheid ten behoeve van de woningen aan de Tolweg hebben we ondergebracht in de parkeervoorziening waardoor er een duidelijke fysieke groenstrook ontstaat tussen bedrijven en wonen. Het parkeren wordt mooi opgelost, te vergelijken met de parkeervoorziening bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Met fraaie pergola en veel groen. De ontsluiting van snelverkeer kan via de Tolweg, omdat de verkeersdruk daar minimaal is. Het langzaam verkeer wordt via het fietspad aan De Geerenweg ontsloten en zo onttrokken aan de Tolweg. Zo ontstaat er voor wandelaars en fietsers een meer dan veilige situatie. Qua verkeersontwikkeling is dit logisch richting het verzorgingsgebied van Baarn. Wij hebben een voorstel voor een groenplan langs De Geerenweg om zo een echt waardige entree te maken. Een soortgelijk voorstel is er ook gedaan voor de BP. Ook dit bedrijf is met verduurzamingslag bezig; de fossiele brandstoffen komen tot een minimum, met name LPG. De BP betrekken wij er zoveel mogelijk bij maar zij hebben aangegeven pas inhoudelijk te willen praten wanneer de raad een beslissing heeft genomen.”

Omwonenden zijn positief
Naast een webinar voor de ondernemers is er ook een informatieve webinar voor omwonenden en woningzoekenden gehouden, deze webinars zijn terug te vinden op de website. Tijdens de digitale bijeenkomst werden de plannen uitgebreid toegelicht. ,,We kregen goede reacties. Omwonenden waren blij met de groene voorzieningen die wij willen treffen. We willen de gebouwen een duidelijke richting meegeven. Mooie doorzichten tussen zijgevels en kopgevels. Het omliggende landschap is de basis van het plan. Het wordt mooier, rustiger en veiliger. Eén van de tegenoverliggende bedrijven reageerde niet voor niks positief op het plan met als reactie ‘Wat een mooie plannen! Het wordt straks ook werken in het groen, wat zeer interessant is voor het bedrijventerrein’. We gaan elkaar in het groen ontmoeten. Het biedt plaats voor verbinding; het landschap en de bebouwing versterken elkaar.”

Meer sociaal
,,Tijdens het webinar heb ik aangegeven dat er onderzoeken gaande zijn voor mogelijkheden om nog meer sociale woningbouw te realiseren. Als de huidige parkeernorm met een aantal tienden naar beneden kan, kunnen we sociaal meer kwijt. Als ontwikkelaar wil ik mij hard maken voor een sociaal en betaalbaar programma. Dat vind ik de maatschappelijk verantwoorde plicht van ons bedrijf. De moeite die wij hier in moeten steken met een merendeel sociale woningbouw en betaalbare koop is wel heel bijzonder te noemen. Heel Nederland zou dit programma omarmen, de landelijke politiek zet de seinen op groen, provincies en allerlei gemeentes willen, maar Baarn lijkt het niet te willen.”

‘Laat je horen!’
Hoewel er dus kritiek is vanuit de Baarnse ondernemerswereld is Myron ervan overtuigd dat er sprake is van een ‘schreeuwende minderheid’.  ,,Mensen in Baarn moeten zich meer laten horen. Dit plan is een belangrijke impuls voor een vitale toekomst van Baarn. Juist winkeliers, ondernemers, de sportieve en culturele sector, alsmede de horeca zouden vierkant achter dit plan moeten staan. Het houdt Baarn jong en levendig. Het biedt kansen voor jonge gezinnen. Laat je horen als je achter dit plan staat. De gemeente Baarn mag weten dat de support en achterban groot is.”

''De reacties van woningzoekenden zijn zeer positief en soms emotioneel geladen.''